Insert image here

Ewch yn Weithgar

Beicio

Beicio
Disgrifiad
Darganfod cefn gwlad Torfaen drwy ddefnyddio llwybr hamdden Tor-faen (llwybr 49 ar y rhwydwaith beicio cenedlaethol a 492). Mae'r llwybr hwn yn darparu hollol ddi-draffig beicio a cherdded profiad
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Llwybr y Mynydd Haearn

Llwybr y Mynydd Haearn
Disgrifiad
Llwybr y Mynydd haearn Mae cerdded mwyaf pwysig yn y pecyn yn cerdded Blaenafon. Mae'n cymryd chi ar daith cylchlythyr o amgylch pob un o'r nodweddion arwyddocaol sy'n ffurfio safle treftadaeth y byd.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn

Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn
Disgrifiad
Arferai Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn fod yn ardal a oedd wedi ei gorchuddio â thomenni gwastraff a hen weithfeydd glo, ond yn dilyn cynllun helaeth i adfer y tir cafodd ei hagor yn swyddogol ym 1997 fel ardal hardd ar gyfer trigolion ac ymwelwyr. Mae'n gorchuddio 40 hectar, ac mae'r llynnoedd a'r glaswelltiroedd yn darparu cynefin a man bridio amrywiol ar gyfer ystod eang o fywyd gwyllt.Wrth i chi grwydro o gwmpas y llynnoedd rydych yn debygol o weld hwyaid copog, ehedyddion, giachod, pibyddion coesgoch a gwyachod bach. Efallai y byddwch hefyd yn ffodus i weld adar sy'n mudo o Affrica, fel y Pibydd Cyffredin a Thelor yr Helyg. Yn ddiweddar, crëwyd ardal gwlypdir newydd gyda chuddfan adar, felly er mwyn cael y gorau o'ch ymweliad gwnewch yn siwr bod gennych eich ysbienddrych a llyfr adar wrth law!
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Garn (B4248), Garn-yr-erw

Llwybr Afon Lwyd

Llwybr Afon Lwyd
Disgrifiad
Y llwybr Afon Lwyd (llwybr beicio cenedlaethol 492) yw traffig yn rhad ac am ddim i feicio a cherdded profiad gysylltu Blaenafon i Gasnewydd.
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Marchogaeth

Marchogaeth
Disgrifiad
Gall marchogion yn mwynhau amrywiol llwybrau ceffylau a llwybrau marchogaeth yn safle treftadaeth y byd Blaenafon. Theithio Wood Lasgarn a llwybr hamdden Tor-faen, ddau darparu llwybrau marchogaeth hwy ar gyfer marchogion.
Ffôn
01495 742333

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Disgrifiad
Mae dros 40% o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r dirwedd odidog yn llawn hanes ac mae llawer o bethau i'w gweld a'u gwneud.Yn ymestyn o'r Gelli Gandryll yn y dwyrain i Landeilo yn y gorllewin, mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cwmpasu ardal dros 500 milltir sgwâr. I'r anturus mae mynyddoedd ysblennydd, llynnoedd, afonydd ac ogofâu i'w harchwilio. I'r rheini sy'n chwilio am amser mwy hamddenol mae digon o lonydd gwledig tawel, tafarndai croesawgar, llwybrau beicio hawdd, teithiau cerdded ar hyd y gamlas a golygfeydd tawel i'w darganfod.Y Parc Cenedlaethol yw'r lle perffaith i fynd i gerdded p'un a ydych am grwydro'n hamddenol drwy gaeau a choedwigoedd neu gael eich denu gan her y mynyddoedd uchel. Mae beicio hefyd yn drywydd poblogaidd gyda dewis o feicio mynydd egnïol neu daith feicio hamddenol; gallwch logi beiciau ar ôl i chi gyrraedd.
Math
Parc Gwledig, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01874 623366
Gwefan
www.breconbeacons.org

Llwybr Tomen Coety

Llwybr Tomen Coety
Disgrifiad
Mae Llwybr Tomen Coety yn daith fer o gwmpas hen domen sbwriel Pwll Coety, chwarel haearnfaen a gloddiwyd yn y 1840au.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Cerdded

Cerdded
Disgrifiad
Cyfle i gael hyd i gorneli cudd Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gan ddefnyddio'r amrywiol daflenni llwybr cerdded sy'n ffurfio "Pecyn Teithiau Cerdded Blaenafon", sydd ar gael yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon.
Math
Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Pwll y Ceidwad

Pwll y Ceidwad
Disgrifiad
Mae Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr efail, wedi ei leoli ger Pwll Du, ar y bryn uwchben Blaenafon. Cafodd y pwll ei adeiladu ar ddechrau'r 19eg ganrif i ddarparu dwr ar gyfer Efail Garnddyrys, a ddechreuodd gynhyrchu tua 1817. Cafodd yr efail ei datgymalu yn ystod y 1860au ac er nad oedd gan y pwll ddiben diwydiannol bellach, daeth yn llecyn prydferth lleol dros nos. Cafodd ei enwi'n Bwll y Ceidwad am fod ceidwad neu 'ciper' y rhostiroedd grugieir yn byw mewn bwthyn gerllaw.Heddiw, mae maes parcio Pwll y Ceidwad yn fan cychwyn delfrydol i gerdded ar Fynydd Blorens. Er enghraifft, os byddwch yn dilyn Llwybr y Mynydd Haearn byddwch yn darganfod llawer o bethau i'ch atgoffa o ddiwydiant y 19eg ganrif, gan gynnwys tramffyrdd a thwneli.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Parc Gwledig, Safle treftadaeth, Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333
Cyfeiriad
Heol y Fenni (B4246)

Taith Gerdded Gylchol Tref Blaenafon

Taith Gerdded Gylchol Tref Blaenafon
Disgrifiad
Mae Cylchlythyr daith gerdded hon, gan ddechrau yn y ganolfan treftadaeth byd Blaenafon, yn mynd â chi o amgylch canol y dref hanesyddol Blaenafon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Teithiau Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon

Teithiau Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon
Disgrifiad
Mae tirwedd ddiwydiannol Blaenafon nifer o deithiau cerdded cyhoeddedig sydd ar gael, sy'n arwain pobl i bob rhan o safle treftadaeth y byd.
Lleoliad
Blaenavon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Taith Wib

Taith Wib
Disgrifiad
Mae'r daith hon yn mynd â chi trwy dirwedd unigryw ôl-ddiwydiannol, trwy Warchodfa Natur Llynnoedd Garn – a grëwyd yn ystod prosiect helaeth i adfer tir yn y 1990au.
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Mynydd y Garn Fawr

Mynydd y Garn Fawr
Disgrifiad
Mae'r mynydd hwn, gyda'i orchudd o rug, yn mynd â chi dros y dirwedd rhwng Cofeb Foxhunter a Llanofer Road, yn mynd heibio carneddau'r Oes Efydd, sy'n rhoi tystiolaeth o drigolion cynnar Blaenafon.
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Taith Gerdded Gylchol Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon

Taith Gerdded Gylchol Glanfa Goetre i Dirwedd Blaenafon
Disgrifiad
Mae'r daith gerdded Cylchlythyr glew hon yn mynd â chi o glanfa Goetre, lle gallwch weld odynau calch hanesyddol ac y camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, ôl i safle treftadaeth y byd Blaenafon
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Carn-y-Gorfydd

Carn-y-Gorfydd
Disgrifiad
This circular walk, starting at Carn-y-Gorfydd (Cairn of the Battle), takes you through a Site of Special Scientific Interest with an abundance of wildlife
Math
Golygfan, Llwybr Cerdded/Beicio
Ffôn
01495 742333

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu
Disgrifiad
Mae camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn rhedeg am 32 o filltiroedd (51.5 km) trwy olygfeydd hynod ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog rhwng Aberhonddu a Phont-y-pwl ac yna ymlaen i Gasnewydd. Ym 1970 ail-agorwyd y gamlas ac fe'i defnyddir nawr ar gyfer canwa, pysgota, cerdded ar y llwybr halio, ac ar gyfer gwyliau cychod camlas.
Math
Camlas, Safle treftadaeth, Llwybr Cerdded/Beicio
Gwefan
www.goytrewharf.com
Arddangos 1 i 16 o 16