CommonSense

Mae’r tîm FLP wedi ymgynghori’n eang i gynhyrchu taflen sy’n helpu i esbonio beth yw tir comin, pwy sydd â’r hawl i’w ddefnyddio a beth yw’r hawliau hynny. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol ar sut, fel ymwelydd, y medrwch wneud y mwyaf o’ch amser yng nghefn gwlad agored Safle Treftadaeth y Byd.

Cyn i ni argraffu llawer o gopïau a gwario arian, buasem yn gwerthfawrogi eich sylwadau chi, rhag ofn bod modd y medrwn wella’r cyhoeddiad. Os hoffech chi wneud sylwadau / awgrymiadau, e-bostiwch steven.rogers@torfaen.gov.uk neu ysgrifennwch at Steven Rogers, Canolfan Dreftadaeth Blaenafon, Heol yr Eglwys, Blaenafon, NP4 9AS

Lawrlwythwch gopi o Daflen CommonSense yma.

Cod Ymddygiad 10 Pwynt

  • Arafwch ar ffyrdd Comin gan gadw llygad allan am dda byw yn crwydro, bywyd gwyllt, cerddwyr a beicwyr
  • Peidiwch â bwydo’r anifeiliaid ar dir comin gan fod hyn yn eu hannog i fynd i’r ffordd ac yn eu rhoi mewn perygl. Peidiwch ag ymyrryd gyda neu geisio helpu anifeiliaid, hyd yn oed os ydych yn credu eu bod mewn trafferthion - ffoniwch 01495 742333
  • Dylech osgoi gyrru neu barcio ar dir comin o flaen gatiau a chamfeydd neu yn y mannau pasio gridiau gwartheg a lonydd cul. Mae gyrru ar y tir comin yn anghyfreithlon
  • Peidiwch ag aflonyddu ar neu fynd â blodau gwyllt neu anifeiliaid o’r tir comin. Mae llawer o’r cynefinoedd ar dir comin yn brin, yn fregus ac wedi eu hamddiffyn dan y gyfraith
  • Gall gwastraff gardd, gan gynnwys toriadau gwair, fod yn niweidiol i dda byw a gall gyflwyno planhigion estron i’r tir comin, Compostiwch eich gwastraff gartref neu cysylltwch â’r awdurdod lleol ynglŷn â chynlluniau compostio dinesig
  • Gadewch gatiau fel y maent, oni fo arwydd yn dweud yn wahanol. Weithiau mae cominwyr yn gadael gatiau ar agor i ganiatáu i anifeiliaid symud rhwng cae a chomin
  • Meddyliwch am y dirwedd, y bobl a’r bywyd gwyllt. Ewch â’ch sbwriel adref gyda chi
  • Cadwch gŵn ar dennyn pan fo anifeiliaid o gwmpas ac o dan reolaeth bob amser. Os na fedrwch fod yn siŵr y bydd eich ci yn dychwelyd pan fyddwch yn ei alw, dylid ei gadw ar dennyn trwy’r amser
  • Os gwelwch dân ar y comin a neb yno gydag o, ffoniwch 999 ar unwaith
  • Nid safle gwersylla yw’r comin. I gael gwybodaeth am safleoedd gwersylla yn yr ardal cysylltwch â Chanolfan Groeso Blaenafon