Bygythiadau i Dir Comin

Cŵn a’r comin

Rhaid cadw cŵn dan reolaeth bob amser. Er mwyn sicrhau nad yw anifeiliaid sy'n pori a bywyd gwyllt yn cael eu hanafu neu eu cyffroi, rhaid cadw cŵn ar dennyn byr rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf ac ar bob adeg arall pan fyddant yn agos i anifeiliaid. Mae'n drosedd gadael i gi ymosod ar neu rhedeg ar ôl da byw. Os na allwch ddibynnu ar ufudd-dod eich ci, rhaid ei gadw ar dennyn bob amser!

Gall baw ci achosi heintiau i bobl ac anifeiliaid felly rhaid ei lanhau a gwaredu arno mewn ffordd gyfrifol.

Cerbydau oddi ar y ffordd

Mae'n anghyfreithlon defnyddio cerbyd modur ar dir comin heb ganiatâd tirfeddianwyr - trosedd a all arwain at ddirwy a / neu gymryd y cerbyd i ffwrdd a'i ddinistrio. Mae gyrru oddi ar y ffordd yn achosi erydu ac  mae'n tarfu ar neu'n achosi niwed i anifeiliaid sy'n pori a bywyd gwyllt. Dysgwch mwy drwy wylio’r ffilm fer gan Heddlu Gwent.

Ffyrdd

Mewn llawer o ardaloedd nid yw'r tir comin wedi eu ffensio a gall anifeiliaid sy'n pori a bywyd gwyllt grwydro'n rhydd. Mae hyn wedi arwain at nifer o ddamweiniau difrifol felly byddwch yn wyliadwrus bob amser a gyrrwch yn araf.

Tipio anghyfreithlon a sbwriel

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol a all arwain at ddirwy o hyd at £50,000. Hefyd, mae sbwriel a gwastraff ar dir comin yn fygythiad i fywyd gwyllt, yn dinistrio harddwch gweledol y dirwedd ac yn berygl i bobl. Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi. Gwyliwch y ffilm fer hon a gynhyrchwyd gan Heddlu Gwent, i gael mwy o wybodaeth.

Llosgi dan reolaeth a thanau anghyfreithlon

Mae llosgi yn ddull rheoli traddodiadol sydd dal i fod yn cael ei ddefnyddio ar dir comin yng Nghymru. Mae llosgi yn cael gwared ar lawer o'r hen gweiriau marw a phlanhigion coediog. Mae'r lludw sy'n cael ei greu yn dychwelyd y maetholion i'r pridd. Mae hyn yn annog llystyfiant newydd ffres y gall y da byw ei bori.

Mae llosgi yn cael ei reoli yn ôl y gyfraith yng Nghymru drwy Reoliadau Llosgi Grug a Phorfa (Cymru) (2008). Mae pobl fedrus yn glynu wrth amodau a rheolir yn ofalus wrth fynd ati i losgi dan reolaeth ac mae'r Gwasanaeth Tân yn cael ei hysbysu bob tro. Ar y llaw arall, gall tanau sy'n cael eu cynnau yn fwriadol, fynd allan o reolaeth yn gyflym iawn a dinistrio ardaloedd eang o rostir a bywyd gwyllt.

Yng Nghymru, mae’r Gwasanaeth Tân yn gwario £14,000,000 y flwyddyn ar daclo tanau porfa. Gall cynnau tanau’n fwriadol ddenu dirwyon o hyd at £20,000.