Rhos yr Ucheldir a Bywyd Gwyllt

Mae tir comin yr ardal yn cynnwys rostir ucheldir yn bennaf. Mae'r cynefin o waith dyn yn cynnwys llawer iawn o rug a llus, ond hefyd nifer o blanhigion prin fel creiglus a llus coch.

Mae yn y DU rhai o'r rhostiroedd ucheldir pwysicaf yn y byd, sy'n golygu bod gennym gyfrifoldeb i ofalu am y cynefin pwysig hwn. Mewn gwirionedd mae'r 'rhostir' ar y Blorens mor bwysig, mae wedi ei ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'r rhostir lleol yn darparu cartref i anifeiliaid prin hefyd, mae'r rhain yn cynnwys: y rugiar goch, ysgyfarnog, y gornchwiglen a'r gwyfyn Silwraidd unigryw - sydd heb ei ddarganfod yn unman arall yn y byd.

Pecyn Cymorth Troseddau ar Dirwedd Ucheldir De Ddwyrain Cymru

Cafodd y Pecyn Cymorth hwn ei ddatblygu i dynnu sylw at y dulliau gorau o fynd i'r afael â throseddau ar y dirwedd .. Mae'n cwmpasu Bwrdeistrefi Sirol Torfaen, Blaenau Gwent a Chaerffili ac mae'n canolbwyntio ar y prif droseddau ar y dirwedd, sef, llosgi bwriadol, tipio anghyfreithlon a gyrru'n anghyfreithiol oddi ar y ffordd.

Yn ystod 2013/14, roedd 2,023 o achosion o danau bwriadol ar laswelltir, coetir a chnydau ar draws De Cymru. Mae tipio anghyfreithlon yn broblem eang ar draws De Ddwyrain Cymru, a chafwyd cyfanswm o 13,603 o achosion o dipio anghyfreithlon yn ystod y pum mlynedd diwethaf (Caerffili - 9,946; Blaenau Gwent - 1,461; Torfaen - 2,196) ac yn ystod y pum mlynedd diwethaf gwariwyd £798,446 ar glirio ar ôl tipio anghyfreithlon. Mae gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd hefyd yn parhau i fod yn broblem sylweddol ac mae'n parhau i gynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae'r ffactorau hyn yn cyfuno i gael effaith negyddol ar dirweddau pwysig, cynefinoedd sensitif a bywyd gwyllt, anifeiliaid sy'n pori a chynlluniau i gynyddu twristiaeth treftadaeth. Mae'r effaith economaidd yn sylweddol ac mae angen mynd i'r afael â'r problemau hyn.

Yn dilyn ymchwil sylweddol, mae'r pecyn cymorth hwn wedi nodi nifer o'r 'offer' sydd eisoes yn cael eu defnyddio'n llwyddiannus, a nifer o 'offer' newydd a fwriedir i wella'r sefyllfa ymhellach.

Y cam nesaf yw cytuno ar y dulliau cydweithredol i'w gweithredu.

Gallwch lawr lwytho copi o Becyn Cymorth Troseddau ar Dirwedd Ucheldir De Ddwyrain Cymru yma.

Cynllun Rheoli Adnoddau Naturiol Tir Comin Ucheldirol De Ddwyrain Cymru

Mae dwy ddogfen ar gael. Mae'r ddwy yn canolbwyntio ar yr angen i integreiddio bioamrywiaeth, gwasanaethau ecosystemau a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gyda chamau hirdymor i reoli'r tir mewn ffordd gynaliadwy ac economaidd drwy reoli'r tir comin, hamdden a thwristiaeth mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r Crynodeb Annhechnegol hwn yn rhoi trosolwg o'r canfyddiadau a'r argymhellion allweddol a wnaed yn y ddogfen lawn sy'n darparu fframwaith 10 mlynedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol ar draws ucheldiroedd De-ddwyrain Cymru.

Gellir lawr lwytho copi o Gynllun Rheoli Adnoddau Naturiol Tir Comin Ucheldirol De Ddwyrain Cymru isod:

Gellir lawr lwytho copi o Grynodeb Annhechnegol Cynllun Rheoli Adnoddau Naturiol Tir Comin Ucheldirol Cymru yma.