Cyfalaf

Mae’r arian grant cyfalaf yn cael ei ddefnyddio i gadw a gwella cymeriad a gwedd Ardal Cadwraeth Blaenafon. Mae hyn yn cynnwys ymgymryd ag atgyweiriadau sy’n ystyrlon o gadwraeth i adeiladau hanesyddol sy’n gymwys a, ble bynnag y bo hynny’n bosibl, dychwelyd adeiladau at ddefnydd tra’n amddiffyn a gwella cyfansoddiad a chymeriad adeiladau hanesyddol.

Mae gwaith cymwys yn cynnwys llechi newydd ar doeau, nwyddau dwr glaw haearn bwrw, ffenestri ac wynebau siopau sy’n deimladwy o ran cadwraeth a rendro calch.

Mae yna restr osodedig o eiddo sy’n wedi eu nodi ar gyfer ystyriaeth o grant yn seiliedig ar leoliad, cyflwr ac ymrwymiad y perchennog i gyfrannu swm cyfatebol at y prosiect yn ystod datblygiad CBS Torfaen o’r rhaglen.

Mae’r rhaglen gyfalaf yn gofyn bod pob gwaith a ariennir trwy grant yn cael ei gwblhau cyn Rhagfyr 2021.

Bethlehem Chapel

Adeilad rhestredig Gradd II yw Capel Bethlehem.  Mae’r prif fan ymgynnull  wedi cau ers degawd.

Rhoddwyd y caniatâd statudol gofynnol, tendro gan gontractwyr a chyflwyno ceisiadau a chaniataodd hyn i’r grant RhTT gael ei gymeradwyo yn Rhagfyr 2018 gyda’r ymgeiswyr yna’n rhoi arian cyfatebol o Raglen Datblygu Gwledig Cymru.

Dechreuodd y cynllun yn Ionawr 2019 a daeth i ben ym Medi 2019.

Rhoddodd y RhTT arian i gefnogi gwaith amlennu allanol a oedd yn cynnwys to newydd, nwyddau dŵr glaw, fframiau a drysau tebyg am debyg a rendro calch ac atgyweiriadau cydgyfnerthu cyflenwol i ragfuriau carreg a waliau’r ymestyniad i’r ochr a thrwsio portico’r fynedfa. Roedd cyfraniadau effeithlonrwydd ynni o’r RhTT yn cynnwys unedau ffenestri gwydr dwbl a defnydd ynysu o wlân yng ngofod y to er mwyn cael adeiladu mwy effeithlon o ran ynni. Roedd yna atgyweiriadau mewnol hefyd a mesurau effeithlonrwydd ynni a ariannwyd gan y RhTT. Mae’r prosiect yn galluogi dychwelyd yr  adeilad cyfan i ddefnydd cynaliadwy tymor hir i’r gymuned yng nghalon Broad Street.

Bethlehem Chapel, the last Welsh speaking Chapel in Blaenavon restored to its former glory

Hidden ceiling revealed in Bethlehem Chapel