Mentrwyr ifanc

Young Entrepreneurs

Mae mentrwyr ifanc o Ysgol Gynradd Griffithstown yn dechrau eu gwyliau haf yn hapus ar ôl ennill Wythnos Mentro Torfaen 2018.

Gweithiodd y tîm o Ysgol Griffithstown gyda One2One Mortgage Solutions yng Nghwmbrân i ddylunio a datblygu jariau cof a’u gwerthu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl fel rhan o her wythnos mentro. 

Roedd y jariau, a gafodd eu hysbrydoli gan statws yr ysgol fel yr Ysgol Dementia-Gyfeillgar gyntaf yn Nhorfaen, yn llwyddiant mawr, gan werthu allan a dod â gwerthiant o dros £400 i’r plant ynghyd â thaith am ddim i’r dosbarth i Fferm Gymunedol y Ddôl Werdd.

Mewn gwirionedd roedd y jariau mor boblogaidd fel bydd stondin B’s Crafts and Frames nawr yn eu gwerthu ar ran yr ysgol yn rheolaidd.

Bydd cyfran o’r elw yn mynd at Rowan House ble mae’r plant yn mynd i dreulio amser gyda’r trigolion ac yn dysgu am dementia

Dywedodd Sinae Ireland o dîm GM Jars: “Mwynheais werthu’r jariau yn y farchnad y mwyaf.  Codon ni £401 a byddwn ni’n rhoi 20 y cant o hynny i Rowan House. Rwy’n hoffi gweithio gyda One2One. Fe wnaethom ni ddysgu llawer am fusnes ac roedd y gwersi’n hwyl.” 

Dywedodd Mark Taylor, cyfarwyddwr yn One2One Mortgage Solutions: “Dyma’r tro cyntaf yr ydym ni wedi gwneud rhywbeth fel hyn ac roedd y tîm yn mwynhau gweithio gyda’r plant yn yr ysgol yn fawr iawn. Rydym yn hoffi rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned os yw’n bosibl ac roedd hyn yn brosiect yr oeddem ni’n meddwl y gallem helpu ag e. Hoffwn ddweud da iawn i bawb yn Ysgol Griffithstown am wneud gwaith mor wych.” 

Cymerodd plant o ysgolion cynradd Stryd Siôr, Griffithstown, New Inn, Pen-y-garn, Garnteg, Cwmffrwdoer a Blaenafon ran yn y prosiect, gan ddylunio a datblygu cynnyrch i’w gwerthu ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.

Cawson nhw eu mentora a’u cefnogi gan Funky Festival Clothing, Everett, Tomlin, Lloyd & Pratt, Cyfreithwyr, Frog Bikes, One2One Mortgage Solutions, Pro Steel Engineering, RWA Compliance, a Tesco.  Bu’r busnesau’n ymweld â’r ysgolion i drefnu gweithdai ar sgiliau fel dylunio a marchnata, a bu’r ysgolion yn ymweld â’r busnesau yn eu tro er mwyn profi’r byd gwaith. 

Gweithiodd grŵp o bobl ifanc o Ysbrydoli Torfaen hefyd gyda chwmni lleol The Best of Torfaen i gael cymhwyster mentro yn ystod y cynllun. 

Amcan y prosiect oedd cael plant ysgol i ddeall busnes yn well a gwella sgiliau fel dylunio, cyllid, rhifedd a datrys problemau a fydd yn trosglwyddo i’r ystafell ddosbarth a chreu cysylltiadau gwell rhwng busnesau a’r gymuned   

Dywedodd y Cynghorydd Alan Jones, yr aelod gweithredol sydd â chyfrifoldeb am fusnes: “Dyma’n ail wythnos mentro ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr.  Mae’r ysgolion a’u mentoriaid wedi bod yn gweithio’n galed dros y misoedd diwethaf ac roeddwn i’n synnu o glywed eu bod wedi codi dros £2000.  

“Hoffwn ddiolch i’r holl ysgolion a gymerodd rhan, y busnesau am roi o’u hamser i weithio gyda’r plant, a hefyd Fferm Gymunedol Y Ddôl Werdd am roi’r wobr.” 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 1st Awst 2018