Byddwch yn Rhan o'r Newid – Awr Ddaear 2020

Byddwch yn Rhan o’r Newid – Awr Ddaear 2020

 Bydd Celf ar y Blaen yn cynnal digwyddiadau am ddim ar gyfer teuluoedd i ddathlu’r Awr Ddaear ddydd Sadwrn 28 Mawrth 2020 mewn pedwar lleoliad gwych ledled ardal ddwyreiniol Blaenau’r Cymoedd. Bydd pob digwyddiad yn cynnig ymchwiliad creadigol o newid hinsawdd yn defnyddio dweud straeon, llusernau gyda chrefftau pili pala.

 Cynhelir y digwyddiadau hyn, sy’n addas ar gyfer pob oedran, ym Mharc Bryn Bach, Tredegar, Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Canolfan Treftadaeth y Byd a Llyfrgell Blaenafon a Pharc Penallta.

Mae’r Awr Ddaear yn ymgyrch fyd-eang gan y WWF pan fydd miliynau o bobl yn troi eu goleuadau bant i godi ymwybyddiaeth o newid hinsawdd. Cynhelir Awr Ddaear 2020 rhwng 8.30-9.30pm ar 28 Mawrth 2020.

 Nod gweithgareddau Celf ar y Blaen a gynhelir drwy gydol y dydd yw cysylltu teuluoedd gyda’r Awr Ddaear a’u hannog i droi eu goleuadau bant am un awr yn nes ymlaen gyda’r nos i ddangos y pryder a rannant am y blaned. Caiff y sawl sy’n cymryd rhan hefyd eu hymrwymo un peth y gallant ei newid i arafu newid hinsawdd.

 Daw gweithgareddau’r dydd yn cyrraedd eu pen llanw mewn diweddglo mawr ym Mharc Penallta. Bydd y digwyddiad gyda’r nos yn brofiad unigryw, teithio amser a rhyngweithiol gyda llusernau ysblennydd yn rhoi sylw i anifeiliaid o bob rhan o’r byd.

Thema digwyddiadau eleni yw rhoi sylw i sut mae newid hinsawdd yn bygwth iechyd ein planed a’r bywyd gwyllt (a’r bobl) sy’n dibynnu arno. Dewiswyd pili pala fel symbol ar gyfer y digwyddiadau i gynrychioli dirywiad bioamrywiaeth ar raddfa leol a byd-eang. Ers 1976 mae pili pala a gwyfynod ymysg y rhywogaethau a welodd y gostyngiad mwyaf, gyda chwymp o 52% yn nifer cyfartalog y pili pala a adroddwyd yng Nghymru.

 Dyma’r bumed flwyddyn i Celf ar y Blaen drefnu digwyddiadau ar gyfer yr Awr Ddaear. Dywedodd Kate Strudwick, Cyfarwyddwr Creadigol “Rydym yn byw mewn byd sy’n newid a gobeithio y bydd ein digwyddiadau ar gyfer yr Awr Ddaear 2020 yn rhoi cyfle i deuluoedd i ymchwilio newid hinsawdd mewn ffordd greadigol a’u hysbrydoli i goleddu’r newidiadau ffordd o fyw y bydd yn rhaid i ni gyd eu gwneud yn y dyfodol. Yn y pen draw, mae mynd i’r afael â newid hinsawdd a diogelu’r amgylchedd yn gyfrifoldeb i bawb.”

I gymryd rhan ewch i www.head4arts.org.uk, anfon e-bost at info@head4arts.org.uk neu ffonio  01495 357816.  Cadwch lygad am wybodaeth ychwanegol drwy’r cyfryngau cymdeithasol @head4arts ar Facebook a Twitter

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Mawrth 2020