Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Mae cyfreithiau coronafeirws yn cael eu tynhau ymhellach yn Nhorfaen o 6pm heno (dydd Llun, 28 Medi) mewn ymateb i’r cynnydd mewn nifer yr achosion o Covid-19 yn y fwrdeistref ac oherwydd bod Torfaen yn agos i ardaloedd cyfagos ble mae niferoedd yn sylweddol uwch. Mae hyn yn dilyn cyfarfod ddydd Sul rhwng Gweinidogion Llywodraeth Cymru ac arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt.

Mae’r ffigyrau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos cyfradd o 52.1 o achosion positif o covid-19 i bob 100,000 o bobl a chyfradd positifiaeth o 4.5% gydag achosion positif yn mwy na dyblu o wythnos i wythnos o 13 dros gyfnod o 7 diwrnod at 49 dros gyfnod o 7 diwrnod.  

Dyma’r cyfyngiadau, a fydd yn berthnasol i bawb sy’n byw yn Nhorfaen:

  • Ni fydd pobl yn cael dod i mewn i na gadael Torfaen heb reswm digonol, fel teithio i’r gwaith neu addysg;
  • Bydd pobl dim ond yn gallu cwrdd â phobl nad ydyn nhw’n byw â nhw yn yr awyr agored am y tro. Ni fyddan nhw’n gallu ffurfio, na bod mewn, aelwydydd estynedig (a elwir weithiau’n ‘swigod’). Mae hyn yn golygu nad yw cyfarfod o dan do (mewn cartrefi pobl, mewn tafarn neu rywle arall) gydag unrhyw un nad ydych chi’n byw â nhw yn cael ei ganiatáu ar hyn o bryd oni bai bod gennych reswm da, fel rhoi gofal i berson bregus.
  • Bydd rhaid i bob eiddo trwyddedig stopio gwerthu alcohol am 10pm.
  • Bydd rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb mewn mannau dan do sy’n agored i’r cyhoedd, fel siopau, yn ogystal ag ar drafnidiaeth gyhoeddus – fel sy’n digwydd yng ngweddill Cymru. (Mae yna rai eithriadau i bobl ag anableddau neu gyflyrau meddygol  – mae’r rhain yr un fath ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus).

Dywedodd y Cyng. Hunt: ‘Rwy’n gwybod bod cyflwyno cyfyngiadau yn benderfyniad anodd pob tro, ond mae’n benderfyniad yr wyf yn ei gefnogi er mwyn diogelu iechyd pobl a cheisio torri cysylltiadau trosglwyddiadau yn Nhorfaen ac atal y sefyllfa rhag mynd yn waeth.  Rydym wedi gweld y strategaeth yma’n gweithio’n effeithiol eisoes yng Nghaerffili a Chasnewydd ble mae‘r niferoedd wedi gostwng yn sylweddol am fod pobl wedi cadw at y rheolau newydd.  Mae camau’n cael eu cymryd er mwyn bod ar flaen pethau cyn iddyn nhw waethygu.

‘Mae’n bwysig nawr fod pawb yn Nhorfaen yn dilyn y rheolau i helpu i reoli coronafeirws.  Rydym angen i bawb gyd-dynnu a dilyn y mesurau sydd yno i’ch diogelu chi a’ch anwyliaid.’

Cadwch Dorfaen yn ddiogel trwy:

  • Gadw pellter pob tro
  • Golchi’ch dwylo’n rheolaidd
  • Gweithio gartref pryd bynnag y gallwch chi
  • Dilyn unrhyw gyfyngiadau lleol
  • Dilyn y rheolau ynglŷn â chwrdd â phobl 
  • Aros gartref os oes gennych chi neu rywun yn eich aelwyd estynedig symptomau.

Mae’r ddolen ganlynol  https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-torfaen-cwestiynau-cyffredin yn ymwneud ag ardal Torfaen ac mae’r ddolen https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol  yn rhoi gwybodaeth am y rheoliadau sydd mewn grym mewn ym mhob ardal ble mae cyfyngiadau lleol . 

Bydd pob mesur ar gyfyngiadau lleol yn cael ei adolygu’n rheolaidd

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Medi 2020