Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd. 

Bydd pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn cael eu gosod yn y saith maes parcio a ganlyn:

  • Maes Parcio Isaf Trosnant Street, Pont-y-pŵl – 2 bwynt gwefru dwbl
  • Maes Parcio Clarence Place, Pont-y-pŵl - 1 pwynt gwefru dwbl
  • Station Road, Tref Gruffydd – 1 pwynt gwefru dwbl
  • Maes Parcio Llanyrafon, Cwmbrân – 1 pwynt gwefru dwbl
  • Canolfan Gymdogaeth Sgwâr Fairwater, Cwmbrân – 1 pwynt gwefru dwbl
  • Canolfan Gymdogaeth Abersychan, Abersychan – 2 bwynt gwefru dwbl
  • Maes Parcio James St, Blaenafon – 2 bwynt gwefru dwbl

Dywedodd y Cynghorydd Fiona Cross, aelod gweithredol dros yr amgylchedd: “Rydym wrth ein bodd bod saith safle yn Nhorfaen yn addas ar gyfer y pwyntiau gwefru cyflym. Rhydd hyn gwell cyfle o lawer i drigolion sy’n berchen ar gerbydau fynd ati i’w gwefru. Trwy ddarparu mwy o bwyntiau gwefru, daw cerbydau trydan yn drafnidiaeth fwy ymarferol i bawb. O ganlyniad, y gobaith yw y bydd mwy o bobl yn ystyried prynu un pan ddaw hi’n amser newid car y teulu (er enghraifft). 

"Yr her a’r gofid ar hyn o bryd i nifer o bobl sy’n ystyried cerbyd trydan, yn cynnwys fi fy hun, yw’r gallu i’w wefru. Mae’n gwestiwn o iâr neu wy. Heb y seilwaith ni fydd pobl yn debygol o wneud newid a buddsoddiad mor fawr. Mae’n iawn fod y llywodraeth yn camu i mewn i helpu’r fath fuddsoddiad cychwynnol ac ysgogi’r diwydiant hwn. 

“Mae’n hollbwysig, fel cyngor, a gwlad, ein bod wedi datgan argyfwng o ran newid yn yr hinsawdd, a dyma un o nifer o brosiectau yr ydym yn gweithio arno i leihau effaith newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen. 

“Mae’r cyngor wedi darparu arian cyfatebol ar gyfer y prosiect hwn sy’n dangos faint yr ydym wedi ymrwymo i leihau newid yn yr hinsawdd (yn Nhorfaen). Ymfalchïaf yn y ffaith mai fi yw’r aelod gweithredol dros yr amgylchedd, a chael gweld y fenter hon yn dwyn ffrwyth. Edrychaf ymlaen at weld y pwyntiau gwefru yma ar waith.” 

Ariennir y prosiect hwn gan OLEV, (Y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel), gyda phob awdurdod lleol yn darparu arian cyfatebol. 

Nod y prosiect yw mynd i’r afael â’r rhwystrau hynny  i drigolion nad ydynt yn manteisio ar Gerbydau Trydan, a hynny am nad oes ganddynt fannau parcio pwrpasol oddi ar y stryd (hy diffyg garej neu le wrth ymyl y tŷ i wefru Cerbyd Trydan). 

Silverstone Green Energy, sef cwmni yng Nghymru sy’n gosod y pwyntiau gwefru. Dyma’r cwmni fydd hefyd yn cynnal a chadw’r unedau tan 2025. 

Dewiswyd y safleoedd ar sail meini prawf cyllid OLEV a lywiwyd gan arolwg trigolion rhanbarthol Gwent. Ymgynghorwyd hefyd â Western Power Distribution ynghylch pa mor addas oedd y safleoedd. 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru gyfrannu’n ariannol tuag at astudiaeth dichonoldeb i gefnogi datblygiad y prosiect hwn. 

Bydd dau gerbyd yn gallu gwefru mewn pwynt gwefru dwbl, a bydd y gwaith gosod yn dechrau’n fuan. Dylai’r gwaith fod wedi ei orffen erbyn diwedd mis Mawrth (os bydd y tywydd yn caniatáu).
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ionawr 2020